Záruka

1. Záruku na správnu prevádzku zariadenia poskytuje spoločnosť Bizhouse Sp. z o. o. na dobu určitú, čiže 2 roky od dátumu zakúpenia zariadenia.
2. Táto záruka sa vzťahuje na chyby hardvéru spôsobené chybnými dielmi a / alebo výrobnými chybami.
3. Poškodené zariadenie je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo kuriérom spoločnosti Bizhouse Sp. z o. o., alebo vybranému obchodnému partnerovi v krajine zákazníka.
4. V prípade zaslania kuriérom, všetky náklady spojené s dodaním zariadenia do servisu a zabezpečením balenia, poistenia, dopravy a iných rizík, znáša Zákazník.
5. Všetky vady, alebo poškodenia zariadenia, ktoré sa objavia počas záručnej doby, budú bezplatne odstránené do 14 dní; v odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená, avšak nesmie byť dlhšia ako 31 dní odo dňa dodania zariadenia do servisu.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
a) mechanické, chemické, tepelné, alebo úmyselné poškodenie zariadenia a vady ním spôsobené,
b) poškodenia a vady zapríčinené nesprávnym používaním, alebo manipuláciou, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie, skladovaním, prepravou, alebo údržbou zariadenia, ako aj používanie zariadenia, ktoré nie je v súlade s bezpečnostnými predpismi,
7. Každá chybná súčiastka zariadenia je servisom skontrolovaná, či bola správne používaná. Ak sa zistí, že zariadenie funguje správne, Bizhouse Sp. z o. o. môže Zákazníkovi účtovať náklady spojené s kontrolou a spätným zaslaním zariadenia.
8. Chybné zariadenie, alebo jeho súčasti, ktorým uplynula záručná doba, sa stávajú majetkom spoločnosti Bizhouse Sp. z o. o.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia výlučne touto zmluvou, s ktorej podmienkami by sa mal Zákazník oboznámiť.
10. Ak nie je možné zariadenie vymeniť za rovnaký výrobok, bude nahradené zariadením, ktoré nemá horšie funkčné parametre ako výrobok, ktorý sa má vymeniť.
11. Bizhouse Sp. z o. o. si vyhradzuje právo na zmenu podmienok záruky. Nové záručné podmienky nebudú retroaktívne.

Sociálne médiá

Informácie o Spoločnosti

[email protected]

+48 537 134 600

© 2024 HDWR ® - All Rights Reserved.