BESTSELLERS

Manual

Na stronie
manual.hdwr.eu
dostępny jest
bezpłatny generator instrukcji
do wszystkich oferowanych modeli
czytników kodów kreskowych

Bezpieczeństwo

ssl

Szyfrowane bezpieczne połączenie


ce

Zweryfikowany podatnik VAT

Gwarancja

1. Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela firma Bizhouse Sp. z o. o. na czas określony, 2 lata od daty zakupu sprzętu.
2. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
3. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarcza do firmy Bizhouse Sp. z o. o. lub do wybranego partnera handlowego na terenie swojego kraju osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
4. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do serwisu oraz zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.
5. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 31 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
6. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
7. Każdy reklamowany sprzęt serwis sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Bizhouse Sp. z o. o. może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem i wysyłką zwrotną sprzętu.
8. Wadliwy sprzęt lub części, których reklamacje zostały zakończone stają się własnością Bizhouse Sp. z o. o.
9. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien się zapoznać.
10. W przypadku braku możliwości wymiany sprzętu na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie.
11. Bizhouse Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.

© 2024 HDWR ® - All Rights Reserved.